Kenyan Team

St Jeromes: Carl

Carl

St Jeromes: Joseph

Joseph

St Jeromes: Maina

Mingini

St Jeromes: Mary

Mary

St Jeromes: Mingini

Maina

St Jeromes: Peter

Peter

St Jeromes: Phylis

Phylis

St Jeromes: Sainopi

Sainopi